תקנון ותנאי שימוש באתר

האתר פועל בכתובת: https://azo.co.il (להלן: "האתר") ותנאי שימוש אלה (ולהלן גם: "התקנון") חלים על השימוש באתר זה.

 1. מובהר כי עצם הגלישה באתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה בלתי חוזרת ושאינה מסויגת לתקנון. משתמש הגולש באתר ואשר אינו מסכים ומאשר את תנאי התקנון שלהלן, במלואם או בחלקם, עליו לחדול מהשימוש והגלישה באתר באופן מידי.
 2. כל אדם, תאגיד או גוף כלשהו הגולש באתר ו/או מבצע בו פעולה כלשהי, לרבות רכישה (להלן: "משתמש"), מצהיר בעצם הגלישה ו/או ביצוע הפעולה באתר כי קרא את הוראות התקנון ומקבל על עצמו את הוראותיו וכי הינו כפוף לקבוע בו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד האתר או העסק המפעיל אותו ו/או מי מטעמו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו (להלן: "המפעיל").
 3. השירות הניתן במסגרת האתר הינו בתחומי מדינת ישראל בלבד, ולפי אזורים מסוימים כפי שיוגדרו על ידי המפעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי השירות"), הניתן לשינוי ללא מתן הודעה מראש, הנמקה או הסבר.
 4. אספקת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר מתאפשרת באיזורי השירות כאמור, ובמידה ולא קיימת מניעה טכנית או אחרת, זמנית או קבועה, המערימה קושי על אספקתם.
 5. המפעיל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. כניסת השינוי לתוקף הינה מיידית עם פרסומו, וכל פעולה לאחר הפרסום האמור תהיה כפופה לו באופן אוטומטי ומיידי.
 6. המפעיל רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה ו/או את המכירות ו/או את פעילות האתר וכל הקשור בו, במלואן או בחלקן, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 7. המפעיל תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 8. לשון האתר ותקנון זה הינה בלשון זכר ויחיד מטעמי נוחות בלבד, והינה חלה על שני המינים, ביחיד וברבים, הכל לפי העניין.

המוצרים המחירים והתשלום

 1. המפעיל אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, או בכלל למכור מוצרים כלשהם.
 2. המפעיל רשאי בכל עת לשנות או לחדול ממכירת אי אלו מהמוצרים המוצגים, להוסיף אחרים במקומם, או להוציאם מהאתר, הכל לפי שיקול דעתו וללא צורך בנימוק כלשהו.
 3. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את המפעיל.
 4. בכל עת ייתכן כי יאזלו מוצרים מהמלאי. בחלק מהפעמים יצוין הדבר באתר, אולם בחלק מן הפעמים ייתכן ולא יצוין הדבר בזמן אמת או בכלל, וצירוף מוצרים מסוימים לעגלת הקניות על ידי המשתמש, ואף תשלום בגינם בקופה אין בו כדי להעיד על זמינותם. כמו כן, בהזמנה בה רק חלק מהמוצרים אזלו מהמלאי, יסופק המשלוח תוך החסרת המוצרים שאזלו מהמלאי. במקרה שכזה, ירד סכום הרכישה עקב כך לסכום המחייב בדמי משלוח נוספים / מלאים, אלה יחולו בהתאם לסכום הרכישה הנכון בפועל, בהחסרת המוצרים שאזלו מהמלאי.
 5. כל מוצר ניתן להזמין בכמות סבירה, עת הסבירות תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.
 6. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
 7. בסיום ביצוע רכישה באתר החיוב הינו מיידי, קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת משולם ומערכת רב מסר.
 8. למפעיל שמורה הזכות לשלול מכל משתמש וגוף שהוא את הזכות להשתמש באתר ו/או לבצע בו רכישות ללא צורך בכל נימוק, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 9. פרטי האשראי בהם ישתמש המשתמש המבצע רכישה (להלן: "לקוח") וכל יתר פרטי הלקוח, לרבות שמו, כתובתו, מספר הנייד שלו, כתובת הדואר האלקטרונית שהזין, וכל יתר הנתונים אשר יזין, יישמרו במערכת המפעיל.
 10. הלקוח מצהיר ומתחייב שהוא כשיר ומוסמך לרכוש מאתר זה וכן כי גילו הינו 18 לכל הפחות. אם אינו מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.
 11. ביצוע הזמנה באתר אפשרית לאורך כל שעות היממה, למעט חריגים. זמני האספקה של הרכישות הינם בהתאם למפורט באתר, כאשר מובהר מראש כי ייתכן ויחולו חריגות ו/או שינויים במועדים, ואלה לא ייחשבו הפרה מצד המפעיל בשום דרך, והלקוח מודע לכך מראש, כחלק מתנאי העסקה. מכל מקום, כל עיכוב במועד האספקה המבוקש לא יהווה עילה לביטולה של עסקה, ולא ישלול את חובת התשלום בגין דמי המשלוח.

דמי משלוח והחזרת מוצרים

 1. מעבר למחירי המוצרים המפורסמים באתר, ובנוסף להם, יחולו דמי משלוח בהם יחויב הלקוח בהתאם לתנאי האתר בעת הרלוונטית. ללקוח שמורה הזכות לבקש איסוף עצמי, אותו יש לבצע בתיאום טלפוני מראש, ללא צורך בתשלום דמי משלוח.
 2. לקוח אשר לא יימצא בכתובת אשר מסר לביצוע המשלוח במועד אשר תואם עימו, ייחשב הדבר כביצוע המשלוח לכל דבר ועניין, והזמנתו תושב למפעיל. במקרה זה יהיה על הלקוח לשאת בתשלום דמי משלוח חוזר לפי התעריף הקבוע באתר בעת ביצוע המשלוח החוזר (גם אם לא חויב בגין המשלוח הראשון מכל סיבה שהיא).
 3. למפעיל הזכות לשנות את תעריפי המשלוח מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי, ואין להסתמך על דמי המשלוח הנקובים באתר לצורך משלוח עתידי.
 4. אספקת המוצרים מותנית לאישור העסקה והתשלום בפועל.
 5. למפעיל הזכות שלא לבצע אספקה של מוצר כזה או אחר, מאחד הספקים העובדים עימה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. הלקוח מתחייב לבדוק את התאמת המשלוח בפועל להזמנתו באתר. בכל מקרה בו תתגלה אי התאמה כלשהי, על הלקוח ליידע את המפעיל בהזדמנות הראשונה, ובכל מקרה לא יאוחר מ 24 שעות ממועד האספקה, טלפונית למפעיל, אשר יבדוק את העניין.

ביטול / שינוי הזמנה

 1. הלקוח רשאי לבטל רכישה של מוצרים לפי הדין. ביטול רכישה ו/או שינוי ברכישה לפי הדין, אפשרית לביצוע באמצעות הודעה בכתב במייל: [email protected] או במכתב לכתובת הרשנזון 34/1 רחובות.
 2. החזרת מוצרים תעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בחוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות המפעיל כפי שתהא מעת לעת.
 3. מוצרים שאינם פסידים בהתאם להוראות הדין ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
 4. ביטול הזמנה ייעשה רק בכתב למפעיל עם אישור על מסירת ההודעה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בהתאם לחוק, במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בתנאים ובתקופה המחויבת, יחולו דמי ביטול לפי הדין, בשיעור של 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 5. בכל סתירה בין הוראות תקנון זה לעניין הביטולים וההחזרות על ידי הלקוח לבין נוסח החוק, יגבר החוק. בכל סתירה אחרת שאינה עניין של ביטול עסקה, ייגבר התקנון.
 6. למפעיל הזכות לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא, והיא לא יהא מחויב ו/או אחראי, ולא יישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם ללקוח ו/או לצדדי ג' כלשהם.

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר.
 2. למפעיל הזכות ליתן הטבות כלשהן, ככל שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי, גם אם באופן פרטני שאינו שיוויוני.
 3. המפעיל לא יהיה אחראי לעיכוב באספקה או אי אספקה שייגרמו כתוצאה מכח עליו או מאירוע שאינו בשליטתו.

נזקים ואחריות

 1. מאמצים רבים ננקטו על ידי המפעיל על מנת להעמיד למשתמש חווית שימוש טובה ובטוחה באתר. יחד עם זאת, מטבע הדברים האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת, באופן חלקי או בכלל.
 2. המפעיל לא יישא בכל אחריות שהיא לנזק כלשהו ו/או חסרון כיס ו/או הפסד ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, פיצויים עונשיים, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי או שאינו צפוי (להלן: "נזק") שייגרם למשתמש או לכל צד ג' שהוא, אם וככל שייגרם כזה, כתוצאה מגלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או מרכישה באתר ו/או מאי יכולת לבצע רכישה באתר, באופן ישיר או עקיף, וכל הנובע מהם, מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בכרטיס אשראי ללא מתן היתר לכך מבעלי הכרטיס, רכישה על ידי קטין ו/או חסוי ו/או פסול דין ללא הסכמה כדין, וכן בגין כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 3. כל טעות של הלקוח, לרבות בהקלדת פרטים שגויים בעת ביצוע הזמנה, הינה באחריות המשתמש באופן מלא ולא יהיה בכל טעות מעין זו כדי לחייב את המפעיל בדבר.
 4. כל תקלה טכנית הקשורה לאתר, לרבות תקלה בתקשורת, אינה באחריות של המפעיל. האתר עלול לסבול מתקלות מסוגים שונים, ואין כל התחייבות או חובה כלשהי המוטלת על האתר לזמינות כלשהי, ואין ולא יכולה להיות כל טענה של הסתמכות על האתר מצד משתמש כלשהו ו/או מי מטעמו, בשום צורה ואופן שהם.
 5. המפעיל לא יישא בכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לכל מאן דהוא כתוצאה מכל מעשה או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות בשל כח עליון, מלחמה, מזג אויר קיצוני, רעידת אדמה, שריפה, הצפה וכדומה.
 6. לא יישא המפעיל באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, אם וככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה לאותו עניין.
 7. כל תקלה או שיבוש בפרטי הלקוח מכל סיבה שהיא לא יביא לאחריות המפעיל ו/או לא יהווה עילה לכל טענה מצד המשתמש או גורם אחר כלשהו.
 8. אין בהגבלת האחריות לפי תקנון זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת העומדת לה לפי כל דין.
 9. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יחצו גבולות האחריות המקסימאלית את מחיר המוצרים אשר שולמו על ידי הלקוח, או סך של 200 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.
 10. האתר נועד לצורך מתן אינפורמציה וחיבור בין ספק ללקוח בלבד. אין בהצגת המוצרים באתר משום המלצה כלשהי, ודאי שאינה מחייבת, כאשר תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לקבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות או אחרות, וכל פעולה באתר הינה מתוך שיקול דעת הלקוח ובאחריותו הבלעדית. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כפי שהם ("As Is"). המפעיל עושה כל שביכולתה על מנת שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון וללא טעויות, אולם, מטבע הדברים יתכן והתוכן לא יהיה שלם ולא חף מטעויות, ובהחלט ייתכן שנפלו בו טעויות, לרבות טכניות ואחרות. נוכח האמור, נהיר כי אין המפעיל אחראי לאי דיוקים או לטעויות כאמור, ולא תישמע כל טענה של המשתמש בדבר הסתמכות על טעות כלשהי, גם לא בהקשר של מחיר שגוי.
 11. השימוש באתר הינו מותר למטרות אישיות בלבד. כל אשר הותר בתקנון הותר, ומה שלא הותר – יש לראות כביכול נאסר, אלא אם יש בו כדי להיטיב עם המפעיל, והדבר ייבחן לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 12. אתר המפעיל יכול שיכלול קישורים לאתרים חיצוניים, כאשר אלה מוצגים לצורך הנוחות בלבד, והמפעיל מבהיר כי הם אינם בפיקוחה או באחריותה, והיא אינה מחויבת לתקינותם ו/או שהינם פעילים, ולא לגבי התכנים המצויים בהם לרבות אמינותם, חוקיותם ומבהיר כי תנאיהם לא נבדקו על ידה, באופן בו כל הסתמכות עליהם הינה באחריות המשתמש / הלקוח באופן בלעדי, ושלא בהמלצתו.
 13. כלל החומרים המופיעים באתר המפעיל הינם בלתי מחייבים, ולא מהווים בשום דרך המלצה כלשהי לדבר, לרבות לא משפטית או רפואית. בכל שאלה שעולה, ובכללן שאלה מקצועית כלשהי, לרבות רפואית, יש לפנות לגורם מתאים ולהתייעץ עימו טרם ביצוע הרכישה.
 14. על המשתמש באתר חלה חובה לציית להוראות כל דין החלים על השימוש באתר לרבות תקנון זה.
 15. משתמש אשר יפר חובותיו, מתחייב לשפות את המפעיל בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאות שיגרמו במישרין או בעקיפין, לרבות פגיעה במוניטין, שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת התקנון ו/או מכל חיוב בו עלולה להיות מחויבת המפעיל, בכל מעשה או מחדל של המשתמש, לרבות כזאת אשר עשויה לעלות על ידי צד שלישי כלשהו.

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין המשתמש למפעיל יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד, מחוז תל אביב, גם אם הכניסה לאתר או ניהולו מתבצעים על ידי שרת אחסון הנמצא בחו"ל, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בדבר תחולת דין זר כלשהו באופן מלא ובלתי חוזר כתנאי לשימוש באתר מראש.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. נאסר בזאת על כל משתמש לבצע כל פעולה אשר עלולה לגרום בדרך ישירה או עקיפה עומס על האתר, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתכניו, בפעולתו וכל הנובע מכך.
 2. בעת שימוש באתר, ייתכן שההרשמה או הפעילות באתר תחייב שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או משלוח מייל ו/או התראות מכל סוג שהוא, לצורך אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך איפשור השירות (להלן: "פעילות"). לצורך כך ניתנת הסכמתו מראש של המשתמש לכל שימוש לצורך פעילות זו בעצם השימוש באתר.
 3. אי עמידה בכל אחת ממגבלות התקנון, עלולה להוביל למניעת גישה לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית על פי כל דין.

זכויות המפעיל באתר

 1. הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה, לרבות עיצוב האתר, הגופנים, היישומים, התוכנות, הקבצים הגרפיים, התמונות, הטקסטים, הטכנולוגיות, התהליכים, האייקונים, התכנים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, לרבות שם הדומיין של האתר וכל סימני המסחר בו הינם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעיל ואין מאן דהוא רשאי לעשות בהם דבר, ללא אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
 2. האתר נועד לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בו מוגבל למטרות אינפורמטיביות ומכירת המוצרים שבו. האתר ומלוא תוכנו הינם קניינו הבלעדי של המפעיל כאמור, וכל שימוש שייעשה בו מחויב להיות חוקי ו/או בהרשאת בעל הזכויות. כל העתקה, שכפול, מכירה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר או חלק ממנו, מבלי קבלת הסכמה מפורשת מראש בכתב מהמפעיל, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להביא לחיוב המפר בעונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים ו/או פיצוי או שיפוי, לרבות פיצויים לדוגמא.

שימוש במידע והעברת מידע

 1. בעת גלישה באתר, המפעיל רשאי לאסוף ולהשתמש במידע על מיקום המשתמשים ו/או על מסלול התנועה שלהם, בין היתר על מנת לספק שירותים נלווים, או כאלה מותאמי מיקום.
 2. ידוע למשתמש כי אינו מחויב לפי החוק למסור כל מידע למפעיל, וכל מידע אשר הינו מוסר נעשה על דעתו ואחריותו, בהסכמתו ומרצונו החופשי, ולא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנושא. כמו כן, כל מידע שיימסור המשתמש או יעלה למפעיל דרך האתר, הינו מצהיר בזאת כי הינו נכון אמין ומדויק וכי הינו מוסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, או שהינו בעל הרשאה מתאימה לפי הדין למסור את המידע האמור עבור אחר, ובכל מקרה יהיה המשתמש אחראי בלעדי למסירת המידע.
 3. המפעיל רשאי לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או במידע אשר מצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר בין היתר על מנת לשפר או לשנות את האתר, המוצרים והתכנים המופיעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו או הקשור אליו עסקית.
 4. המפעיל עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש הספציפי או בכלל. השימוש בכלים אלו עשוי לאסוף ולשמור מידע כללי לרבות בדבר אופן השימוש של המשתמש באתר, לרבות מידע אישי, הכולל את כתובת IP, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, סוג הדפדפן, זמני ואופני השימוש באתר, מעבר בין דפי האתר, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט, ופרטים נוספים, לרבות קבצי מידע מסוג "קוקיס" ( Cookies).
 5. אם המשתמש אינו מעוניין בקבצי ה"קוקיס", באפשרותו לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר ייסגר הדפדפן או היישום, וייתכן שהם אף יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר או במחשב המשתמש, אשר יכול בכל עת למחקם ככל שאינו מעוניין שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיו.
 6. הגבלת פרטיות- המפעיל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות
  המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. המפעיל מתחייב לא
  לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את
  ביצוע הרכישה באופן ראוי.
 7. המפעיל ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המתאימים: על פי דרישה או הסכמה של המשתמש ו/או לצורך אספקת שירות או השלמת פנייה או תשלום; במקרה של המחאת זכויות ו/או פעילות המפעיל לצדדים אחרים; כל מקרה בו ייראה למפעיל כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק כלשהו לאחר, לפי שיקול דעתו; במקרה בו בוצעה הפרה של התקנון ו/או ניסיון להפרתו ו/או פעולה כלשהי המנוגדת לו או לכל דין; על פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת לפי דין או לצורך מניעת ביצוע עבירה; במקרה של מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אחרים כלשהם בכל טריבונל שהוא בין המשתמש או מי מטעמו למפעיל; בכל מקרה אחר בו יסבור המפעיל כי ישנו צורך בכך, לפי שיקול דעתו.

התיישנות

 1. המשתמש באתר מסכים ומאשר בזה כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה שיש או שתהיה לו כנגד המפעיל ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר הינה מוגבלת לשישה חודשים בלבד, באופן בו מהווה הדבר הסכם לקיצור תקופת ההתיישנות בהתאם לחוק ההתיישנות, התשי"ח 1958.

שונות

 1. אם תנאי מתנאי תקנון זה יוכרז כבלתי חוקי, בטל או יימצא בלתי אכיף מכל סיבה, יאומץ עקרון העיפרון הכחול באופן שבו התנאי הספציפי יוצא מהתקנון תוך שמחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי התקנון ולא תשליך עליהם. במקרה שכזה, יאומץ הכלל הקרוב ביותר מהתקנון ככל שיש כזה, או לפי כוונת הצדדים בהתאם לתנאי שנמחק. בהעדר אלה, יחול כלל תנאי השוק הכללים במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 2. תקנון זה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין המפעיל בכל הנוגע לאופן השימוש באתר והינו עומד במקום כל סיכום, חילופי דברים ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, שקדמו לו, אם וככל שהיו כאלה.
 3. אין בתקנון זה כדי ליצור כל שותפות, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המפעיל.
 4. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד, ואין בהן כדי להגביל או לגרוע מדבר.
 5. תקנון זה בא אך כדי להוסיף על זכויות והסעדים העומדים למפעיל, ובכל מקרה אין בו כדי לגרוע מהן, ובכל סתירה בין שתי פרשנויות אלה, תחול זו המיטיבה עם המפעיל.
 6. אין בתנאי תקנון זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי והוא אינו מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 7. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי המפעיל לא יהוו ויתור על זכות כלשהי, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מזכותה של המפעיל לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.